อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – Phu Hin Rong Kla National Park

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ในเขตสามจังหวัดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประมาณ 191,875 ไร่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เช่นเดียวกับธรรมชาติที่แปลกและสวยงาม

มันยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์สนามรบที่สำคัญเนื่องจากความขัดแย้งของลัทธิและแนวคิดทางการเมือง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในประเทศไทย เก็บรักษาประวัติศาสตร์การต่อสู้และความงามตามธรรมชาติที่สมบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศของภูหินร่องกล้ามีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน ภูกระดึงและภูหลวงเนื่องจากความสูงในระดับเดียวกันอากาศจะเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเท่ ฝนตกชุกในฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างจากอุทยานแห่งชาติโดยทั่วไปดังนั้นจุดที่น่าสนใจต่างๆจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือสถานที่ซึ่งอดีตผู้ก่อการคอมมิวนิสต์เคยใช้ เป็นที่อยู่อาศัย

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – Phu Hin Rong Kla National Park

Phu Hin Rong Kla National Park is located in the three districts of Dan Sai District, Loei Province, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province and Lomsak District, Phetchabun Province, with an area of ​​approximately 191,875 rai.

It is also an important land of battlefield history due to conflicts of creed and political concepts. Phu Hin Rong Kla National Park is therefore the only national park in Thailand. Maintain complete combat history and natural beauty.

The climatic characteristics of Phu Hin Rong Kla have similar climatic conditions. Phu Kradueng and Phu Luang due to the same height, the weather is cool all year round. Especially in winter, the temperature is around 4 degrees Celsius. Cool summer, heavy rain. In the rainy season, the average temperature throughout the year is about 18-25 degrees Celsius.

Since Phu Hin Rong Kla National Park is a historical park that has a beautiful natural environment which is different from the national park in general, so the points of interest are divided into 2 types which are places that the former communist promoters used. Live Phu Hin Rong Kla National Park

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com